Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line webových stránek chcibezrealitky.cz umístěného na webovém rozhraní www. chcibezrealitky.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi naší společností:

RS Adv. sro, Litohlavská 840, 337 01 Rokycany

IČ: 05391784

sp.zn.C 33201 vedená u Krajského soudu v Plzni

Adresa pro doručování:

RS Adv. sro, Litohlavská 840, 337 01 Rokycany

Telefonní číslo: +420 603 456 545

Kontaktní e-mail: info@ chcibezrealitky.cz

jako Poskytovatelem služeb / dále jen "Poskytovatel")     

a Vámi jako odběratelem služeb (dále jen "Zájemce")

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen "smlouva") se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní. Služby jsou rozděleny na služby ZDARMA a služby placené. Vy se zavazujete uhradit nám za placené služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo cenu, kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom "cena") zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

OBSAH A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

V případě objednání placených skužeb zajistíme pro Zájemce následující rozsah služeb, přičemž každá služba může být zpoplatněna, objednána a zaplacena Zájemcem. Rozsah využití služeb závisí na rozhodnutí Zájemce. Zájemce může kdykoliv měnit rozsah využití zaplacených služeb, tato změna však nemá vliv na již zaplacenou cenu objednávky. Poskytovatel umožní prostřednictvím služby chcibezrealitky.cz Zájemci vstoupit v jednání s třetí osobou o prodeji nabízené nemovitosti. Potvrzením těchto smluvních podmínek Zájemce uděluje Poskytovateli služeb souhlas s uveřejněním nabídky inzerované nemovitosti ZDARMA, nebo za úhradu, a to dle platné sazby, uvedené na stránce www. chcibezrealitky.cz, za podmínek daných těmito smluvními podmínkami a dále za podmínek všeobecných smluvních podmínek partnerů Provozovatele.

Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Zájemce.

Zájemce podle těchto Podmínek souhlasí s tím, že Poskytovatel bude nabídku nemovitosti inzerovat na realitních stránkách s kontaktními údaji společnosti spolupracující s Poskytovatelem na prezentaci nemovitosti. Zveřejnění kontaktních údajů se řídí pravidly jednotlivých inzertních serverů. Zájemce potvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že forma a označení kontaktu na Zájemce se na jednotlivých inzertních serverech řídí jednotlivými podmínkami a zvyklostmi spolupracujících inzertních serverů. Zájemce souhlasí s tím, aby Poskytovatel aktivně komunikoval prostřednictvím emailu a telefonu s případnými třetími stranami o nabízené nemovitosti a uděluje souhlas s tím, aby případně pro konkrétní informace o nemovitosti předal kontaktní údaje Zájemce třetím stranám, které projevily zájem o nemovitost Zájemce. 

Nabízíme Vám možnost inzerce na našem webovém rozhraní, na rozhraní našich partnerů, inzertních plochách, v odborných publikacích a časopisech (dále společně jen jako "služby"). Různé varianty služeb včetně jejich cen jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena za služby či Vám bude sdělena v průběhu objednávání a potvrzena e-mailovou formou po podáním závazné objednávky.

Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

Co není v inzerci povoleno?

Vyhrazujeme si právo kontroly obsahu. V případě porušení těchto podmínek je Poskytovatel oprávněn odstranit inzerci porušující tyto pravidla.

V textu inzerátu je vyloučeno:

- psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,
- několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky), „smajlíky“, HTML značky,
- ukončení výčtu výrazy „atd.“ , „a tak dále“, „...“ a jejich ekvivalenty,
- používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,
- obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci
- uveřejňování vodoznaků nebo internetových odkazů ve fotografiích

- internetové odkazy v textu

- Není povoleno vkládat opakovaně stejný inzerát

Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako spotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

- právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

- právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb

- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní

- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník")

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem). Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Jak si objednáte naše služby?

Odborné služby si můžete objednat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře).

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby a Vaše kontaktní údaje. Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka "Potvrdit objednávku". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a jedná se o přijetí objednávky z naší strany. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vámi zaplaceno za objednávku. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Cena za služby zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za službu ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u služeb ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle těchto obchodních podmínek.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář.

Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Jakým způsobem nám uhradíte cenu na služby?

Cenu služeb uhradíte online převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny v platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.

Kdy nastane splatnost ceny?

Cena je splatná bezhotovostně před vykonáním služby. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?

V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytneme Vám službu v termínu a v rozsahu, na kterém se vzájemně dohodneme.

REKLAMACE

Reklamaci nelze uplatňovat pro tyto důvody:

Odběratel má malou nebo žádnou odezvu na Službu. ­ K chybě nebo jinému výsledku, než byl očekáván Odběratelem, případně k nerealizaci některé služby došlo z důvodu selhání dodavatelské služby Třetí osoby (například provozovatele sociálních sítí apod.). V takovém případě je však Poskytovatel povinen udělat vše pro napravení vzniklé situace, a pokud je mu tato známa, informovat neprodleně Odběratele. Reklamace se uplatňuje písemnou formou na adrese Poskytovatele nejpozději do 14 dnů od dodání produktu nebo Služby a je potřeba doložit důvod reklamace dokazatelnými fakty. Pokud není toto splněno, není reklamace uznána a automaticky zaniká jakýkoliv nárok na její uplatnění. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídající složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 1 měsíce od jejího doručení. Pokud je reklamace oprávněná, je Poskytovatel povinen uhradit Odběrateli pouze prokazatelně způsobenou škodu maximálně však do výše ceny jednoho fakturačního období. Oprávněná reklamace nezbavuje Odběratele žádné jiné povinnosti plynoucí ze Smluvního vztahu a stanovené těmito podmínkami. Oprávněná reklamace neumožňuje sama o sobě Odběrateli ani Poskytovateli ukončit Smluvní vztah. Poskytovatel si vyhrazuje možnost výpadku na serveru Služby a/nebo na Propojených serverech a to v rozsahu 2%. Poskytovatel neručí za chyby vzniklé připojením k internetu a také za chyby vzniklé hardwarovou chybou ani u třetích stran. Podání reklamace nemá odkladný účinek.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali. Peníze vrátíme zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

- v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

- vyhrazujeme si právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce chcibezrealitky.cz nebo dobrými mravy. 

- vyhrazujeme si právo smazat inzerát pokud je vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Zájemcem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Vyhrazujeme si právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám chcibezrealitky.cz. 

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno na jeden z kontaktních údajů uvedených na Vaší objednávce. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do deseti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro poskytování služeb. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro poskytování služeb důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. 

Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve ve Vaší objednávce. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2017

 

Reklamační řád

 

PODMÍNKY WEBOVÉHO ROZHRANÍ   

Nacházíte se na webovém rozhraní www.chcibezrealitky.cz (dále jen "webové rozhraní"), které provozuje společnost:

RS Adv. sro, Litohlavská 840, 337 01 Rokycany

IČ: 05391784

sp.zn.C 33201 vedená u Krajského soudu v Plzni

 

Adresa pro doručování: 

RS Adv. sro, Litohlavská 840, 337 01 Rokycany

Telefonní číslo: +420 739 369 089

Kontaktní e-mail: info@chcibezrealitky.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 • Registrace na webovém rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, telefon nebo mobil a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

 • Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ"), ve znění pozdějších předpisů.

 • Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

 • Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní. Osobní údaje Vámi poskytnuté prostřednictvím objednávky mohou být poskytnuty třetím stranám ke splnění služby. Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

 • Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. Osobní údaje Vámi poskytnuté prostřednictvím objednávky mohou být poskytnuty třetím stranám ke splnění služby.

 • Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

 • Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

 • Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 • Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 • Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 • Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 • Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
 • Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 • Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
 • Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.6.2017