Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím on-line webových stránek chcibezrealitky.cz umístěného na webovém rozhraní www. chcibezrealitky.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi naší společností:

RS Adv. sro, Litohlavská 840, 337 01 Rokycany

IČ: 05391784

sp.zn.C 33201 vedená u Krajského soudu v Plzni

Adresa pro doručování:

RS Adv. sro, Litohlavská 840, 337 01 Rokycany

Telefonní číslo: +420 603 456 545

Kontaktní e-mail: info@ chcibezrealitky.cz

jako Poskytovatelem služeb / dále jen "Poskytovatel")     

a Vámi jako odběratelem služeb (dále jen "Zájemce")

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen "smlouva") se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní. Služby jsou rozděleny na služby ZDARMA a služby placené. Vy se zavazujete uhradit nám za placené služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo cenu, kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom "cena") zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

OBSAH A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

V případě objednání placených skužeb zajistíme pro Zájemce následující rozsah služeb, přičemž každá služba může být zpoplatněna, objednána a zaplacena Zájemcem. Rozsah využití služeb závisí na rozhodnutí Zájemce. Zájemce může kdykoliv měnit rozsah využití zaplacených služeb, tato změna však nemá vliv na již zaplacenou cenu objednávky. Poskytovatel umožní prostřednictvím služby chcibezrealitky.cz Zájemci vstoupit v jednání s třetí osobou o prodeji, nebo pronájmu nabízené nemovitosti. Potvrzením těchto smluvních podmínek Zájemce uděluje Poskytovateli služeb souhlas s uveřejněním nabídky inzerované nemovitosti ZDARMA, nebo za úhradu, a to dle platné sazby, uvedené na stránce www. chcibezrealitky.cz, za podmínek daných těmito smluvními podmínkami a dále za podmínek všeobecných smluvních podmínek partnerů Provozovatele.

Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Zájemce.

Zájemce podle těchto Podmínek souhlasí s tím, že Poskytovatel může nabídku nemovitosti inzerovat na realitních stránkách s kontaktními údaji společnosti spolupracující s Poskytovatelem na prezentaci nemovitosti. Zveřejnění kontaktních údajů se řídí pravidly jednotlivých inzertních serverů. Zájemce potvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že forma a označení kontaktu na Zájemce se na jednotlivých inzertních serverech řídí jednotlivými podmínkami a zvyklostmi spolupracujících inzertních serverů. Zájemce souhlasí s tím, aby Poskytovatel aktivně komunikoval prostřednictvím emailu a telefonu s případnými třetími stranami o nabízené nemovitosti a uděluje souhlas s tím, aby případně pro konkrétní informace o nemovitosti předal kontaktní údaje Zájemce třetím stranám, které projevily zájem o nemovitost Zájemce. 

Nabízíme Vám možnost inzerce na našem webovém rozhraní, na rozhraní našich partnerů, inzertních plochách, v odborných publikacích a časopisech (dále společně jen jako "služby"). Různé varianty služeb včetně jejich cen jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena za služby či Vám bude sdělena v průběhu objednávání a potvrzena e-mailovou formou po podáním závazné objednávky.

Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

Co není v inzerci povoleno?

Vyhrazujeme si právo kontroly obsahu. V případě porušení těchto podmínek je Poskytovatel oprávněn odstranit inzerci porušující tyto pravidla.

V textu inzerátu je vyloučeno:

- psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,
- několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky), „smajlíky“, HTML značky,
- ukončení výčtu výrazy „atd.“ , „a tak dále“, „...“ a jejich ekvivalenty,
- používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,
- obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci
- uveřejňování vodoznaků nebo internetových odkazů ve fotografiích

- internetové odkazy v textu

- Není povoleno vkládat opakovaně stejný inzerát

Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako spotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

- právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

- právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Reklamačním řádem pro poskytování služeb, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb

- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní

- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník")

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem). Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Jak si objednáte naše služby?

Odborné služby si můžete objednat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře).

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávané služby a Vaše kontaktní údaje. Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka "Potvrdit objednávku". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a jedná se o přijetí objednávky z naší strany. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vámi zaplaceno za objednávku. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Cena za služby zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za službu ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u služeb ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle těchto obchodních podmínek.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář.

Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Jakým způsobem nám uhradíte cenu na služby?

Cenu služeb uhradíte online převodem na náš bankovní účet či jiným způsobem dle naší dohody. Pokyny v platbě budou obsaženy v e-mailu, který Vám zašleme.

Kdy nastane splatnost ceny?

Cena je splatná bezhotovostně před vykonáním služby. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

Kdy a jak Vám bude služba poskytnuta?

V případě, že výslovně požádáte o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytneme Vám službu v termínu a v rozsahu, na kterém se vzájemně dohodneme.

REKLAMACE

Reklamaci nelze uplatňovat pro tyto důvody:

Odběratel má malou nebo žádnou odezvu na Službu. ­ K chybě nebo jinému výsledku, než byl očekáván Odběratelem, případně k nerealizaci některé služby došlo z důvodu selhání dodavatelské služby Třetí osoby (například provozovatele sociálních sítí apod.). V takovém případě je však Poskytovatel povinen udělat vše pro napravení vzniklé situace, a pokud je mu tato známa, informovat neprodleně Odběratele. Reklamace se uplatňuje písemnou formou na adrese Poskytovatele nejpozději do 14 dnů od dodání produktu nebo Služby a je potřeba doložit důvod reklamace dokazatelnými fakty. Pokud není toto splněno, není reklamace uznána a automaticky zaniká jakýkoliv nárok na její uplatnění. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídající složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 1 měsíce od jejího doručení. Pokud je reklamace oprávněná, je Poskytovatel povinen uhradit Odběrateli pouze prokazatelně způsobenou škodu maximálně však do výše ceny jednoho fakturačního období. Oprávněná reklamace nezbavuje Odběratele žádné jiné povinnosti plynoucí ze Smluvního vztahu a stanovené těmito podmínkami. Oprávněná reklamace neumožňuje sama o sobě Odběrateli ani Poskytovateli ukončit Smluvní vztah. Poskytovatel si vyhrazuje možnost výpadku na serveru Služby a/nebo na Propojených serverech a to v rozsahu 2%. Poskytovatel neručí za chyby vzniklé připojením k internetu a také za chyby vzniklé hardwarovou chybou ani u třetích stran. Podání reklamace nemá odkladný účinek.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali. Peníze vrátíme zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

- v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

- vyhrazujeme si právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce chcibezrealitky.cz nebo dobrými mravy. 

- vyhrazujeme si právo smazat inzerát pokud je vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Zájemcem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Vyhrazujeme si právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám chcibezrealitky.cz. 

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno na jeden z kontaktních údajů uvedených na Vaší objednávce. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do deseti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro poskytování služeb. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem pro poskytování služeb důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. 

Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve ve Vaší objednávce. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.5.2018

 

Reklamační řád

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Používání těchto webových stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti RS Adv s.r.o. se sídlem Litohlavská 840, 337 01 Rokycany IČ: 05391784, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 33201 (dále jen „Provozovatel“). Tato společnosti je pro účely GDPR (ochrany osobních údajů) vedena jako Správce dat (Data controller), tak též jako Zpracovatel dat (Data processor).

 • OCHRANA SOUKROMÍ

Přijetím těchto zásad ochrany soukromí Provozovatel informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Provozovatel si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen uživatelé) svých webových stránek (dále jen webové stránky). Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Udělení souhlasu se zpracováním
Návštěvník může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek, a to několika způsoby:

 • zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na serveru www.chcibezrealitky.cz Provozovatele
 • zasláním žádosti e-mailem
 • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu

 

Rozsah údajů
Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Návštěvníka (fyzické, nebo právnické osoby) v rozsahu, v jakém je zadal při registraci, přes servisní sekci, osobně, písemně, telefonicky přes operátory serveru či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem či specifikací exportu s možností uložení IP adresy. Návštěvník nesmí zadávat jiné osobní údaje, než vlastní, kterých je Subjektem osobních údajů.

Účel zpracování údajů
Při použití kontaktního formuláře či registraci shromažďuje Provozovatel Vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli, a to za účelem vedení jejich evidence, uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Provozovatelem. Zde můžete vyjádřit souhlas s tím, že Provozovatel bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejníme novou verzi na webových stránkách; proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi zásad ochrany osobních údajů. Předání osobních údajů není povinné, avšak bez souhlasu s jejich zpracováním není Provozovatel schopen patřičnou službu poskytnout.

Při vyplňování kontaktních formulářů, jejichž cílem je předání osobních údajů inzerujícímu třetímu subjektu (inzerce nemovitostí, katalog firem a ubytování, aj.) je pak také konkrétní inzerent veden jako Příjemce osobních údajů. Každý Inzerent se zavazuje tyto osobní údaje použít a uložit pouze na dobu nezbytně nutnou, a to výhradně ke kontaktování žadatele za účelem předání informace ke konkrétnímu poptávanému zboží či služby z jeho nabídky. Dále je inzerent povinen po vyzvání Provozovatele předané osobní údaje bez prodlevy kompletně a nevratně vymazat. Inzerent nemá oprávnění předat osobní údaje uživatele třetí osobě či dalšímu Příjemci či Zpracovateli dat bez písemného souhlasu uživatele či Provozovatele. I v tomto případě je pak inzerent povinen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů žadatele o nemovitost, pokud jej k tomu Správce dat vyzve. Jestliže vyjádří uživatel také zájem o informace k dalším službám (např. poskytnutí hypotečního či jiného financování) je Provozovatel oprávněn tyto osobní údaje předat třetímu subjektu za účelem vypracování vyžádané nabídky pro uživatele.

Kromě toho Vás můžeme požádat o Vaše další osobní údaje i při jiných příležitostech, např. při analýzách, soutěžích či reklamních akcích, při odpovídání na průzkumy a dotazníky, anebo v případech, kdy nám zašlete e-mail. Kdykoliv dojde ke shromažďování Vašich osobních údajů Provozovatelem, snažíme se Vás o tom informovat vložením odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů, který je umístěný na příslušné webové stránce a vyžádáním si Vašeho souhlasu ke shromažďování osobních údajů zaškrtnutím příslušného pole formuláře.

Naše webové servery rovněž shromažďují informace o názvech domén návštěvníků webových stránek. Jedná se o souhrn informací, které slouží k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách, evidenci zobrazených stránek apod.

Doba zpracování údajů
Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Návštěvníka po dobu trvání registrace jeho účtu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Návštěvníkem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Návštěvníka.

 

 • SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INZERENTŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ ČI SPOLUPRACOVNÍKŮ

Udělení souhlasu se zpracováním
Inzerent může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek, a to několika způsoby:

 • zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na serverech Provozovatele
 • zasláním žádosti e-mailem
 • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu
 • uhrazením faktury a tím i odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek

 

Rozsah údajů
Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta (fyzické, nebo právnické osoby) či jeho zaměstnanců a spolupracovníků v rozsahu, v jakém je Inzerent zadal při registraci, přes servisní sekci, přes operátory serveru, exportem dat či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem či specifikací exportu s možností uložení IP adresy. 

Účel zpracování údajů
Osobní údaje Inzerenta jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností Provozovatele, za účelem vedení databáze vztahu se zákazníky Inzerentů (CRM) a evidence plnění povinností oboou smluvních stran či zlepšování kvality služeb Provozovatele. Inzerent souhlasí se zveřejněním svých či svěřených osobních údajů na serverech Provozovatele či provozovaných Provozovatelem, zejména za účelem veřejného poskytnutí kontaktních informací třetím stranám v rámci nabídky Inzerenta či jeho profilu.

Doba zpracování údajů
Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Inzerenta po dobu trvání registrace účtu či nabídky Inzerenta, ať už v placeném či neplaceném režimu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Inzerentem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Inzerenta.

 • DALŠÍ SPOLEČNÉ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrovat se na jednotlivé servery či vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 18 let.

Pokud odstraníte své osobní údaje, uchováme protokoly a neosobní údaje o vaší aktivitě na webech Provozovatele. Uchováme si také archivní kopii vašich údajů, k níž nemáte přístup vy ani třetí strany na internetu. Pokud k vašim osobním údajům prostřednictvím webů Provozovatele již dříve získaly přístup jiné osoby, nejsme schopni tyto údaje z jejich systémů odstranit.

Provozovatel uchovává osobní informace uživatelů do té doby, dokud je aktivní jejich účet nebo dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, popřípadě do odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Provozovatele zpracovávat osobní údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zvláště pro účely řešení sporů či vypořádání práv a závazků s poskytováním dané služby související. Na základě obecně platných právních předpisů České republiky je Provozovatel povinen zveřejnit osobní údaje uživatele:

 • na základě žádosti Policie České republiky, soudu či jiných orgánů činných v trestním řízení (a to včetně dalších speciálních v zákoně uvedených útvarů)
 • pro zajištění bezpečnosti webových stránek Provozovatele;
 • zajištění, uplatnění nebo ochrany práv či majetku ostatních uživatelů, dodavatelů či odběratelů Provozovatele.
 • odsouhlasení podmínek používání služeb Provozovatele;
 • Webové stránky Provozovatele nejsou určeny dětem mladším 18 let.

 

 

 

ZPRACOVATELÉ POVĚŘENI SPRÁVCEM

Další zpracovatelé údajů

 • Google Inc. (provozovatel mail.google.com, G Suite, Google Analytics) - pro účely správy e-mailových žádostí či výstupů z formulářů a uložení dat. Podmínky ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • Microsoft Inc. (provozovatel služby OneDrive) - pro účely uložení dat.                                            Podmínky ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/cs-cz

 

 • CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje, jakými jsou například informace o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském a filozofickém vyznání, členství v odborech, dále o zdravotním stavu či sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.

 • ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv jiný web pod odkazy na našich webových stránkách. Při přístupu na web neprovozovaný Provozovatelem vezměte prosím na vědomí, že takový web je na Provozovateli nezávislý a že Provozovatel nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na našich webových stránkách zároveň neznamená, že Provozovatel přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah takové webové stránky či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, neobsahuje položky destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně ad. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran. Zároveň vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů Provozovatele se nevztahují na jiné weby pod odkazy na našich webových stránkách. Prostudujte si prosím zásady ochrany osobních údajů (pokud existují) uvedené na těchto webových stránkách, které se budou vztahovat přímo k používání těchto webových stránek.

 

 

 • PŘENOS OSOBNÍCH INFORMACÍ

V závislosti na zemi, v níž se nacházíte, mohou být vaše osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země.

 • REKLAMNÍ SYSTÉMY

Na webových stránkách Provozovatele se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Společnost Google, jako dodavatel Provozovatele, používá k zobrazování reklam na našich stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie odhlásit. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte zde.

 

 • REMARKETING / RETARGETING

Pro účely remarketingu Provozovatel shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Remarketing je zajištěn firmami Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek Provozovatele. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange, ve Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik. Dodavatelé z řad třetích stran využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu, Odhlásit se remarketingu můžete na stránkách dodavatelů:

 

 • COOKIES

Na webových stránkách Provozovatele jsou používány soubory typu cookie. Pokud budou cookies deaktivovány v prohlížeči, nebudete dále moci využívat všechny interaktivní prvky našich webových stránek. Většina novějších webových prohlížečů (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.) nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. V rámci nastavení svých prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

 • GOOGLE ANALYTICS

Internetové stránky Provozovatele používají Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout..

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/en/policies/terms nebo na http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Odhlášení z používání Google Analytics můžete pomocí nástroje. Více informací zde: https://support.google.com/analytics/answer/181881

 • SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Provozovatel používá prostředí sociálních sítí, jako jsou například služby Twitter, Facebook, LinkedIn a Google+, za účelem používání a získávání informací. Tyto moduly plug-in jiných platforem je možné poznat podle loga a příslušné stylizace textu dané platformy. Pokud některý z těchto modulů plug-in použijete k výběru některého z našich webů, může vytvořit přímé propojení mezi prohlížečem, který používáte, a příslušnými weby dané sociální sítě. Protože tento přenos vždy probíhá mezi prohlížečem a danou sítí, nemá Provozovatel přístup k odesílaným datům ani žádné informace o nich. Pokud jste byli současně přihlášeni k některé z těchto platforem nebo se později přihlásíte k dané sociální síti, moduly plug-in budou moci automaticky přidružit informace k vašemu účtu. Z toho důvodu budou tyto informace přiřazeny k jednotlivci. Stejný postup se týká také použití modulů plug-in (například tlačítka To se mi líbí) nebo přidávání komentářů. Pokud kliknutím aktivujete například tlačítko, které vyjadřuje souhlas (například tlačítko To se mi líbí ve službě Facebook®), nebo přidáte komentáře, mohou být v závislosti na provozovateli sociální sítě obecně přenesena například následující data:

 • IP adresa
 • Informace o prohlížeči a operačním systému
 • Rozlišení obrazovky
 • Nainstalované moduly plug-in prohlížeče, jako je například Adobe Flash Player
 • Předchozí navštívená adresa, pokud jste na aktuální stránku přešli prostřednictvím odkazu (odkazující server)
 • Adresa URL aktuální stránky
 • Provozovatel nemá kontrolu nad těmito daty v příslušných sociálních sítích. Pokud přímo vy využíváte některou z výše uvedených sociálních sítí a zpřístupníte obsah účastníkům v těchto sítích nebo platformách, pak obsah, který zahrnuje například obrázky, informace, kontaktní informace, váš osobní názor a jiné typy osobních údajů, není předmětem tohoto prohlášení. Pro veškerý takový obsah platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů odpovídajících provozovatelů. V souvislosti s vašimi osobními údaji uvádíme možné provozovatele těchto typů modulů plug-in, které využívá Provozovatel, a jejich prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Seznamte se se svými osobními právy a povinnostmi a také s právy a povinnostmi odpovídajících platforem sociálních sítí. Zde je seznam platforem (modulů plug-in), které může Provozovatel používat.
 • Twitter https://twitter.com/privacy
 • Google, YouTube http://www.google.cz/intl/cz/policies/
 • LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Facebook https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update
 • Pinterest http://pinterest.com/about/privacy/

 

 • DALŠÍ ÚČELY POUŽITÍ

Provozovatel používá osobní údaje pro usnadnění zpracování objednávek, zdokonalení webových stránek, pro marketingové a propagační účely; analýzou uživatelských dat rovněž naše společnost hodnotí využívání webových stránek.

Na webových stránkách se mohou také objevit nezávazné průzkumy a dotazníky, kterými Vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomáhají navrhnout a vyrobit lepší produkty, přizpůsobit se Vaší zkušenosti a poskytnout radu či doporučení.

Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k zacílení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá Provozovatel či jiná firma na základě smlouvy s Provozovatelem.

Provozovatel zkoumá demografii, zájmy a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných při nákupu, během propagační akce, z průzkumů a ze souborů serverových protokolů. Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a monitoring užívání webových stránek, vylepšení obsahu webových stránek a produktů, které nabízíme svým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

 

 • BEZPEČNOST

Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté Provozovateli jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Provozovatel nemůže díky povaze prostředí internetu zcela zaručit bezpečnost informací, které uživatelé na weby Provozovatele vloží. Není možné proto zaručit, že prolomením bezpečnostních opatření Provozovatele, že k poskytnutým informacím není možné získat přístup či dále zveřejněny, pozměněny nebo smazány. Provozovatel však používá taková bezpečností opatření, které jsou obecně doporučená k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům. Citlivé osobní údaje mohou být chráněny heslem. Každý uživatel nese odpovědnost za chránění svého hesla v tajnosti. Uživatelé berou na vědomí, že data z formulářů, e-maily a další typy komunikace s Provozovatelem nejsou šifrovány. Doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných či citlivých informací.

 • PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat Provozovatele o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím dopisu, e-mailu na info@chcibezrealitky.cz či kontaktního formuláře na www.chcibezrealitky.cz. Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při registraci požádat Provozovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel v případě opakovaných šikanózních žádostí oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených výdajů. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 • ZMĚNA

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách Provozovatele vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.

 • DALŠÍ INFORMACE

Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás.
Toto znění Zásad ochrany osobních údajů je platné od 25. května 2018 a nahrazuje předchozí dokumenty.